เทศบาลนครลำปาง


เที่ยวลำปาง

ข้อมูลทั่วไป
  ประตูสู่ล้านนา เป็นดินแดงซึ่งคงความสงบ เรียบง่าย ขนบธรรมเนียมประเพณีงดงาม แหล่งอารยธรรมหลากหลาย มีศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน และแหล่งประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 1,300 ปี

  ลำปางเป็นเมืองที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง อาทิ รถม้า พาหนะคู่บ้านคู่เมือง ซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย บริการพานักท่องเที่ยวชมเมือง เครื่องปั้นดินเผา เซรามิก ที่ทำจากดินขาว อันลือนาม วัดวาอารม ในรูปแบบของสถาปัตยกรรมเฉพาะถิ่น สถาบันคชบาลแห่งชาติ หรือศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย โรงเรียนฝึกลูกช้างแห่งเดียวในโลก อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังคงความบริสุทธิ์ รอการมาเยือนจากนักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ และยังมี เหมืองถ่านหินลิกไนต์ที่อำเภอแม่เมาะ แหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

ตราประจำจังหวัด : รูปไก่ขาวอยู่ในซุ้มมณฑปพระธาตุลำปางหลวง

ธงประจำจังหวัด : เป็นธงสีเขียวกลางธงเป็นรูปดวงตราประจำจังหวัด ไก่ขาว ถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดที่มีตำนานแลประวัติการสร้างเมืองนับจากอดีตจวบจนปัจจุบันกว่า 1,300 ปี (แต่เดิมลำปางมีชื่อ กุกกุฏนคร หมายถึงเมืองไก่ขาว)

ต้นไม้ประจำจังหวัด: ต้นขะจาว หรือ กระเจา

ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกธรรมรักษา
ประชากร
ส่วนใหญ่มีลักษณะการกระจายตัวอยู่ในเขตเทศบาล ลักษณะของชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง เกาะกลุ่มตามแนวริมฝั่งแม่น้ำวัง และเกาะกลุ่มหนาแน่นใน 4 บริเวณ ได้แก่
  1. บริเวณภายในแนวคูเมืองฝั่งทิศใต้ เป็นย่านธุรกิจการค้าหลักของชุมชน
  2. บริเวณหน้าสถานีรถไฟนครลำปาง เป็นย่านพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย
  3. บริเวณฝั่งทิศเหนือของแม่น้ำวัง ภายในคูเมืองบริเวณถนนปงสนุกและถนนรัษฎาภิเษก เป็นเขตที่พักอาศัย
  4. ในเขตตำบลชมพู เป็นแหล่งอุตสาหกรรมเซรามิก และเป็นเขตที่พักอาศัย
  5. ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ได้จัดตั้งชุมชนย่อยขึ้นตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง ป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเอง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จำนวนทั้งหมด 41 ชุมชน

มีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 61,114 คน แบ่งเป็นชาย 28,386 คน หญิง 32,728 คน
ภูมิประเทศ
จังหวัดลำปางตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ระยะทางจากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ประมาณ 602 กม. ตามเส้นทางรถไฟประมาณ 625 กม. มีเนื้อที่ประมาณ 12,533,691 ตร.กม. หรือประมาณ 7,833,726 ไร่ มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของภาคเหนือรองจากเชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน และเพชรบูรณ์ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ 7 จังหวัด ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัด เชียงใหม่ เชียงรายและพะเยา ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัด ตาก ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดแพร่ และสุโขทัย ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัด ลำพูน ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะพื้นที่ของจังหวัดลำปางเป็นแอ่งคลายกระทะ ทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวเกือบตลอดทั้งปี ฤดูร้อนร้อนจัด และหนาวจัดในฤดูหนาว อุณภูมิเฉลี่ยสูงสุด 41.6 องศาเซลเซียส เฉลี่ยต่ำสุด 10.5 องศาเซลเซียส