เทศบาลนครลำปาง


เกี่ยวกับโครงการ

ปัจจุบัน สื่ออินเตอร์เน็ตมีอิทธิพลและความสำคัญต่อการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเนื่องจากแนวโน้มพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวนิยมใช้สื่อดิจิตอล (Digital Traveler) ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารและค้นหาข้อมูลในการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น ตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนการเดินทาง จองห้องพัก การเดินทาง จนถึงการสิ้นสุดการเดินทาง รวมถึงการบอกเล่าประสบการณ์ท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ และยังมีการกล่าวกันว่า สังคมออนไลน์เป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากในยุคนี้ ดังจะเห็นได้ว่าปัจจุบัน ธุรกิจต่างๆ หันมาใช้การตลาด (Digital Marketing) หรือสื่อแบบใหม่ (New Media) เพิ่มขึ้นอย่างมาก จากรายงานการสำรวจสัดส่วนพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวที่เลือกเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางส่วนใหญ่เกิดจากสถานที่ท่องเที่ยวมีความน่าสนใจ โดยผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑ รับทราบข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่ออินเตอร์เน็ต และร้อยละ ๘๔.๔๐ ใช้อินเตอร์เน็ตในการหาข้อมูล ซื้อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ดังนั้น เพื่อสนองต่อพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่นิยมใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อในการสืบค้นข้อมูล และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลฯ และจังหวัดลำปางผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เทศบาลนครลำปางจึงดำเนินโครงการพัฒนาเว็บไซต์การท่องเที่ยวนครลำปาง ๓ ภาษา (ไทย จีน อังกฤษ) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์การท่องเที่ยวของเทศบาลฯ (www.lampangcitymap.com) ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่คาดว่าจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้นจากการที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘